Zgodnie z art  13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych), niniejszym informujemy, iż:

1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Molenda Systemy Bezpieczeństwa Molenda Grzegorz z siedzibą w Piasecznie ul. Młynarska 23/60.

2) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 RODO: ogólnodostępne dane Państwa firmy, udostępnione nam telefony oraz adresy e-mail.

Wszystkie dane przechowujemy w kontaktach w poczcie elektronicznej, telefonach, na zleceniach, na umowach, pismach i fakturach, w systemie do obsługi faktur, w systemie CRM.

3) Przetwarzamy tylko dane niezbędne w celu sprzedaży produktów i usług, wykonania zleconych nam usług lub w celach marketingowych. W tym celu konieczne jest podanie nazwy firmy, adresu mailowego, imienia, nazwiska, adresu i numeru telefonu.

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  1. a) przygotowywania ofert na usługi i produkty oferowane przez firmę,
  2. b) przeprowadzania działań marketingowych – będziemy wysyłać wiadomości, które będą zawierać informacje o dostępnych promocjach, nowych produktach, cennikach oraz do przeprowadzaniu kontaktów handlowych (telefony, e-maile)
  3. b) realizacji zawartej umowy, przyjmowaniu i realizacji zamówień  na świadczenie usług lub sprzedaż produktów,
  4. c) wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych (np. wystawienia faktury) na  podstawie art. 6 ust. 1 pkt b oraz art. 6 ust. 1 pkt c,
  5. d) do dochodzenia lub obrony roszczeń.

5) Podanie przez  Panią/Pana danych osobowych jest  niezbędne do realizacji celu jakim jest zawarcie i wykonanie umowy oraz przygotowywanie ofert. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być niemożliwość wykonania umowy lub przygotowania oferty.

6) Posiada Pani/Pan prawo  do:

  1. a) dostępu do swoich  danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  2. b) przenoszenia danych,
  3. c)  wniesienie  sprzeciwu wobec   przetwarzania – w przypadkach  i na warunkach określonych w rozporządzeniu ogólnym.

7) Jeżeli przetwarzanie odbywa się  na podstawie udzielonej Administratorowi zgody,  posiada Pani/Pan również prawo do wycofania zgody   w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,  którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres: biuro@systemybezpieczenstwa.com.pl lub wycofać  osobiście stawiając się w siedzibie Administratora

8)  Pani/Pana dane  osobowe będą powierzane biurom rachunkowym prowadzącym dla nas obsługę księgowo-kadrowo-płacową, innym podmiotom współpracującym z nami w celu realizacji świadczonych przez nas usług, firmom kurierskim, firmom informatycznym, które świadczą dla nas usługi.

9) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy oraz czas, w  którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe oraz przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy, do czasu zgłoszenia sprzeciwu z Państwa strony.

10) Posiada Pani/Pan prawo  wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu  Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są  przez administratora niezgodnie z przepisami Rozporządzenia ogólnego.

11) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym  w formie profilowania.

12) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

13) Podanie danych jest oczywiście dobrowolne, ale może być konieczne do wykonania ciążącego na nas obowiązku.

14) Przestrzegamy procedur bezpieczeństwa dotyczących przechowywania i ujawniania danych osobowych użytkownika, których celem jest również ochrona danych przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.